Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine

Authors

Saja KosanoviÇ
Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica
Nevena NovakoviÇ
University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Alenka Fikfak
University of Ljubljana, Faculty of Architecture

Synopsis

Održiva i otporna graÄ‘ena sredina je složen sistem čije se značenje kontinualno razvija. Cilj ove publikacije je da problemu održivosti i otpornosti pristupi kroz sistematsko istraživanje različitih segmenata i razmera izgraÄ‘enog okruženja, odnosno da predstavljanjem preglednih radova (poglavlja), meÄ‘u kojima je uspostavljena odgovarajuÇa funkcionalna veza, podstakne razvoj specijalizovanog znanja, podigne kritičku svest o potrebi za interdisciplinarnim i transdiciplinarnim istraživanjem i ojača vezu izmeÄ‘u univerzitetskog obrazovanja i naučnog istraživanja. Analiza razvoja održivosti i otpornosti, istraživanje aktuelnih pitanja i predviÄ‘anja o moguÇoj održivoj i otpornoj buduÇnosti zajedno omoguÇavaju sveobuhvatno razumevanje ovih koncepata i njihovih meÄ‘usobnih odnosa u kontekstu graÄ‘ene sredine.

Publikacija je izbor recenziranih radova, objavljenih na engleskom jeziku u okviru tematske serije pod naslovom Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design. I pomenuta serija i ova publikacija predstavljaju rezultate Erazmus+ projekta Stvaranje mreže laboratorija znanja za održive i otporne sredine (skr. en. KLABS), koji je posveÇen uspostavljanju sveobuhvatne obrazovne platforme u okviru drugog ciklusa visokog obrazovanja na prostoru zapadnog Balkana. Å iri cilj svih KLABS publikacija je bio da se razviju pregledi održivosti i otpornosti graÄ‘ene sredine, korisni za studente, nastavnike, istraživače i stručnjake koji se ovim važnim temama bave na meÄ‘unarodnom nivou.

Publikacija se sastoji iz dva dela. Prvi se bavi održivoÅ¡Çu i otpornoÅ¡Çu urbanog prostora a drugi nivoom zgrada. Istraživanje počinje teorijskim pregledom istorijske i savremene debate o problemu urbanizacije u svrhu razumevanja i novih tumačenja (urbane) održivosti. Zatim se tumače poreklo, istorija i razvoj koncepta otpornosti, evolucija njegove definicije, tipovi i ključni principi. U treÇem poglavlju istraživanje je usmereno na neka fundamentalna pitanja u okviru socio-kulturoloÅ¡ke ravni graÄ‘ene sredine. SledeÇe poglavlje pruža pregled pojmova i strategija koncepata Àžefikasnosti resursa“ i Àžotpornosti“, prikazuje njihova zajednička područja delovanja, kao i potencijalne protivrečnosti i suprotnosti, u svrhu nalaženja uzajamne ravnoteže i davanja doprinosa ispunjavanju Å¡irih ciljeva održivosti. Istraživanje alternativnih modela potroÅ¡nje, potrebnih za postizanje održivih urbanih transformacija, predstavlja predmet petog poglavlja u okviru ove publikacije. U nastavku se pažnja usmerava na rekonstrukciju trenutnog naučnog istraživanja i nalaženje ograničenja i moguÇnosti inicijativa koje su do sada preduzete, kao i na sintezu metodoloÅ¡kih i praktičnih predloga, kako bi se javnoj upravi i lokalnim organima ponudio Àžpraktičan način” stvaranja efikasnijih klimatskih politika i planova. ÀžPouka Milana”, u sedmom poglavlju, pokazuje kako aktivno uključivanje poljoprivrednika može pomoÇi javnim politikama, Å¡titeÇi zajedničko dobro u teÅ¡kim okolnostima i dajuÇi povod za alternativne načine planiranja; ona naročito može da inspiriÅ¡e istraživanje u kontekstima gde su otvoreni prostori oko gradova ugroženi, a uključivanje u proces donoÅ¡enja odluka predstavlja cilj koji treba postiÇi. U poslednjem poglavlju prvog dela elaboriraju se definicija, klasifikacija i kritička analiza uticaja braunfilda na okruženje i definiÅ¡u ciljevi održivosti koje treba postiÇi kroz njihovu obnovu i ponovni razvoj.

Drugi deo publikacije počinje uspostavljanjem veze izmeÄ‘u efikasnog koriÅ¡Çenja prirodnih resursa i smanjenja ekoloÅ¡kih uticaja zgrada. Ovde se daje pregled sadaÅ¡njih trendova i izazova u pogledu upotrebe energije, materijala, vode i zemljiÅ¡ta i promiÅ¡ljaju moguÇi scenariji efikasne buduÇnosti u kojoj bi Å¡ire socijalne i ekonomske sheme postale relevantnije za uspeÅ¡no projektovanje ekoloÅ¡ki ispravnih zgrada. Fokus se, zatim, usmerava na analizu složenosti i dinamike klimatskih promena kao ključnih faktora u oblikovanju strategija za projektovanje zgrada otpornih na delovanje klime. Na osnovu značaja sagledanih rizika, varijabilnosti i neizvesnosti u vezi sa klimatskim promenama izvodi se opÅ¡ti projektantski okvir, obrazlaže značenje termina Àžtransponovani regionalizam“ i diskutuje odnos izmeÄ‘u otpornosti i adaptacije zgrada u (ne)izvesnoj klimatskoj buduÇnosti. U treÇem poglavlju drugog dela istražuju se meÄ‘usobni odnosi održive arhitekture i arhitekture otporne na promenu klime tako Å¡to se uporeÄ‘uju njihovi osnovni postulati i analiziraju ključni ciljevi, kroz prizmu uzajamnih (ne)konzistentnosti. SledeÇe poglavlje obrazlaže hijerarhijski pristup projektovanju održivih zgrada i daje pregled niza aktivnih i pasivnih projektantskih mera koje su, pre svega, u funkciji postizanja energetske efikasnosti, poput toplotne zaÅ¡tite, ostvarivanja solarnih dobitaka, disipacije toplote, generisanja toplote, aktivnog ventilisanja i hlaÄ‘enja, kao i generisanja električne energije iz obnovljivih izvora. Energetska svojstva i toplotni komfor u zgradama, u petom poglavlju drugog dela, razmatrani su sa aspekta uticaja materijala. Na primeru karakterističnih tipova stambenih zgrada sa područja Beograda, koje su prikazane i analizirane, razmatran je stepen zadovoljavanja ukupnih zahteva komfora, kao i meÄ‘uzavisnost koja postoji izmeÄ‘u različitih tipova komfora (toplotnog, vazduÅ¡nog, zvučnog i svetlosnog). Poslednje poglavlje prikazuje činjenice i primere koji su relevantni za razumevanje i primenu metodologije ocene životnog ciklusa u različitim projektantskim i inženjerskim okvirima. Ovde se detaljno analizira struktura metode ocene životnog ciklusa (en. Life Cycle Assessment — LCA), koja se koristi za kvantifikovanje ekoloÅ¡kih uticaja.

Downloads

Published

September 15, 2018

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789463660884

Date of first publication (11)

2018-09-01